Skip to main content

Posts

Showing posts from February, 2013

खाता खोल्दा चाहिने आवश्यक कागजातहरु

व्यक्तिगत खाता :- नागरिकता वा राहदानी२ प्रति पासपोर्ट साईज फोटोफर्म खाता :- दर्ता प्रमाण पत्रकर प्रमाण पत्र नागरिकता२ प्रति पासपोर्ट साईज फोटोसाझेदारी संस्थाको खाता :- साझेदारी सम्झौता पत्रदर्ता प्रमाण पत्रकर प्रमाण पत्रसबै साझेदारी सदस्यको प्रमाण पत्र२ प्रति पासपोर्ट सईज़ फोटोकम्पनीको खाता :-